S T A T U T  P O L S K I E J S Z K O Ł Y I M. J A N A P A W Ł A II W A R C U E I L

 

ARTYKUŁ I – NAZWA I STATUS

 

PARAGRAF 1

Szkoła została założona 1 września 2007 roku przez siostrę Gabrielę Kuhn przy Polskim Duszpasterstwie Akademickim Rodzin „DAR”.

W roku 2017 szkoła została zarejestrowana jako stowarzyszenie pod nazwą Polska Szkoła im. Jana Pawła II / Ecole Polonaise Jean Paul II.

 

PARAGRAF 2

Szkoła funkcjonuje na zasadach organizacji niedochodowej.

 

ARTYKUŁ II - CEL, TEREN DZIAŁANIA, FUNDUSZE

 

PARAGRAF 1: CEL

CELE SZKOŁY

Polska Szkoła im. Jana Pawła II w Arcueil jest szkołą katolicką o profilu patriotycznym. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program autorski nauczycieli. Zajęcia odbywają się w soboty od września do czerwca. Do szkoły przyjmowane są dzieci od 5 roku życia.

1. Rozwijanie umiejętności pisania i czytania w języku polskim oraz posługiwania się

poprawną polszczyzną.

2. Rozwijanie wiedzy o kulturze, historii i geografii Polski oraz przekazywanie wartości religijnych.

3. Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez bogaty program kulturalny taki jak: wycieczki, imprezy szkolne, konkursy plastyczne oraz inne formy organizowane przez nauczycieli.

4. Zachowanie i rozwijanie wśród młodzieży polonijnej poczucia dumy z kraju swojego pochodzenia

5. Kształtowanie postawy szacunku wobec kultury rodzimej oraz innych kultur.

 

PARAGRAF 2: TEREN DZIAŁANIA

Szkoła działa na terenie Association Foyer Jean Paul II, 52 avenue Laplace, 94110 Arcueil. Szkoła dysponuje siedmioma salami lekcyjnymi, biblioteką szkolną i podwórkiem.

DZIALALNOŚĆ SZKOŁY REGULOWANA JEST POPRZEZ:

1. Statut szkoły

2. Regulamin szkoły

3. Regulamin ucznia

4. Regulamin nauczyciela

5. Program nauczania

6. Kalendarz zajęć

 

PARAGRAF 3: FUNDUSZE - FINANSE SZKOŁY

1. Szkoła finansowana jest z opłat uiszczanych przez rodziców, sporadycznych dotacji i grantów.

2. Płatności za szkolę pobierane są co miesiąc.

3. Szkoła może organizować imprezy i akcje mające na celu zebranie dodatkowych

funduszy.

4. Rozliczeniami finansowymi szkoły zajmuje się Dyrektor i Zarząd szkoły.

 

ARTYKUŁ III - STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

 

PARAGRAF 1: ORGANY SZKOŁY

Organy Szkoły:

1. Zarząd szkoły

2. Dyrektor szkoły

3. Rada Pedagogiczna

4. Rada Rodziców

 

Kompetencje Zarządu Szkoły:

1. Zarząd Szkoły składa się z :prezesa zarządu, skarbnika oraz członków.

2. Uchwalanie wszelkich zmian, w tym celu  Zarząd spotyka się co najmniej dwa razy w roku.

3. Kontrolowanie całokształtu działalności szkoły.

4. Podejmowanie decyzji związanych z ważnymi wydatkami finansowymi szkoły.

 

Kompetencje Dyrektora Szkoły:

1. Sprawuje nadzór nad nauczycielami i wykonuje zadania wspólnie ustalone z Zarządem i

Radą Rodziców.

2. Kieruje bieżącą działalnością szkoły.

3. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

4. Ocenia pracę nauczycieli poprzez zapowiedziane i niezapowiedziane hospitacje.

5. Powołuje/odwołuje ze stanowiska nauczyciela po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

6.Dysponuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie ze środków

finansowych.

7. Dyrektor przygotowuje wnioski o dotacje i darowizny na rzecz szkoły.

8. Dyrektor reprezentuje szkołę i jest odpowiedzialny za jej wizerunek.

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej:

1.Rada Pedagogiczna jest organem pomocniczym dla Dyrektora i Zarządu szkoły przy

zarządzaniu szkołą.

2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i Dyrektor szkoły.

3.Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie zebrania.

4.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział osoby zaproszone przez

Dyrektora i Zarząd szkoły za zgodą Rady Pedagogicznej.

5.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności

co najmniej połowy jej członków.

6.Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady

Pedagogicznej, ponieważ mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców jak i

nauczycieli.

 

Kompetencje Rady Rodziców:

1. Rada Rodziców wybierana jest po rozpoczęciu roku szkolnego.

2. Powołuje oraz odwołuje rodziców ze stanowiska zajmowanego w Radzie.

3. Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego , Zastępcę i Skarbnika.

4.Pomaga w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy na rzecz szkoły (zakup nagród i materiałów na potrzeby szkoły odbywa się w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły)

5. Pomaga Dyrektorowi i Zarządowi w organizacji imprez szkolnych.

 

PARAGRAF 2: NAUCZYCIEL

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, jest odpowiedzialny za jakość i

wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel współpracuje ze szkołą na zasadzie wolontariatu niedeklarowanego, w wymiarze 3,5 lub 4,5 godzin tygodniowo.

3. Nauczyciel pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami uczniów a podczas trwania roku szkolnego spotyka się z nimi na konsultacjach.

 

PARAGRAF 3: UCZEŃ

1. Uczniami są osoby zapisane do Szkoły i za które była uiszczona należna opłata czesnego.

2. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Ucznia.

 

PARAGRAF 4: SYSTEM OCENIANIA

1.System Oceniania ma na celu wartościowanie postępów i osiągnięć

Ucznia jest on systemem wewnątrzszkolnym. Obowiązuje następującą skala ocen:

·         z przedmiotów: 1, 2, 3, 4, 5, 6

·         z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, odpowiednie, nieodpowiednie.

2. W końcu pierwszego semestru ustala się ocenę śródroczną

·         w klasach I – III jest to jedna ocena opisowa z języka polskiego obejmująca pisanie, czytanie, mówienie

·          w klasach IV – VIII są to oceny z języka polskiego oraz historii i geografii

3. Ocena końcowa stanowi średnią ocen za pierwsze i drugie półrocze.

 

ARTYKUŁ IV - MAJĄTEK SZKOŁY

PARAGRAF 1

Majątek Szkoły służy do realizowania celów i zadań Szkoły.

Majątek Szkoły stanowią:

a) Fundusze ulokowane na koncie bankowym.

b) Podręczniki i inne pomoce dydaktyczne.

c) Przedmioty audiowizualne i sprzęt komputerowy.

Majątek Szkoły nie może być wykorzystany na cele niezgodne ze Statutem Szkoły.

 

UWAGI KOŃCOWE:

 

Zmiany w Statucie dokonuje Dyrektor Szkoły po uprzedniej konsultacji z Zarządem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.


Télécharger
S T A T U T S Z K O Ł Y im. Jana Pawała
Document Microsoft Word 19.3 KB