Regulamin Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Arcueil

 

 

Regulamin szkoły zawiera prawa i obowiązki uczniów Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Arcueil. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zachęca do stawiania sobie najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia. Określa zasady współżycia uczniów, nauczycieli i rodziców, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek.

 

 

Cele szkoły

 

·      przygotowanie dzieci do swobodnego posługiwania się językiem polskim

 

·      zapoznanie dzieci z polskimi tradycjami

 

·      przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy o Polsce i wielkich Polakach

 

·      wdrażanie wartości moralnych zgodnych z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Ewangelią

 

·      przygotowanie dzieci na lekcjach religii do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej i do przyjęcia sakramentów świętych

 

Uczeń ma prawo

 

·      do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

 

·      oczekiwać od nauczycieli wszelkiej pomocy i wyjaśnień w razie wątpliwości, czy jakichkolwiek problemów związanych z jego edukacją

 

·      do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych i biblioteki w obecności nauczycieli lub osób upoważnionych

 

·      do jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności

 

Uczeń ma obowiązek

 

·      zachowywania się godnie i kulturalnie w każdej sytuacji w szkole i otoczeniu szkoły

 

·      wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę

 

·      punktualnego i systematycznego przychodzenia na lekcje

 

·      okazywania szacunku nauczycielom, osobom dorosłym oraz kolegom i koleżankom

 

·      podporządkowania się poleceniom nauczyciela

 

·      poinformowania nauczyciela o potrzebie opuszczenia sali lekcyjnej

 

·      dbania o porządek w salach lekcyjnych i na terenie szkoły

 

·      zgłaszania nauczycielowi wszelkich uszkodzeń sprzętów, mienia szkoły czy kaplicy

 

·      uzupełniania braków wynikających z nieobecności

 

·      przynoszenia na zajęcia podręczników, zeszytów i innych pomocy dydaktycznych

 

·      szanowania mienia szkoły i jej otoczenia

 

 

Nauczyciele mają obowiązek

 

·      dbania o dobro uczniów, przekazywania wiedzy w sposób jasny, przyjemny i ciekawy

 

·      punktualnego rozpoczynania i kończeni zajęć

 

·      zachęcania do nauki i sprawiedliwego oceniania wysiłków i pracy uczniów

 

·      zapewnienia uczniom opieki na lekcjach i przerwach

 

·      kontaktowania się z rodzicami, informowania ich o sukcesach, trudnościach w nauce oraz zachowaniu dziecka

 

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek

 

·      punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia

 

·      zamykania bramy i dbania, by dziecko nie przechodziło na teren budynku akademickiego i nie niszczyło niczego co należy do parafii i szkoły

 

·      dostarczenia do szkoły kopii ubezpieczenia dziecka obowiązujacego w szkole francuskiej

 

·      partycypacji w kosztach związanych z edukacją dziecka

 

·      zgłaszania nieobecności dziecka przed zajeciami

 

·      uczestnictwa w zebraniach rodziców oraz czynnego zaangażowania się w rozwój i dobro naszych dzieci

 

·      reagowania na niewłaściwe zachowanie swoich dzieci

 

·      pomagania dzieciom w odrabianiu zadań i opanowaniu tematów lekcji

 

 

Ogólne zasady obowiązujące wszystkich podczas zajęć

 

·      nie spożywamy posiłków na lekcjach

 

·      nie żujemy gumy i nie przeszkadzamy innym w zajęciach

 

·      nie używamy na lekcjach żadnych sprzętów elektronicznych, telefonów, gier itp., z wyjątkiem pomocy dydaktycznych

 

·      szanujemy dobre imię szkoły i uczniów, nauczycieli i rodziców

 

·      zgłaszamy zaistniałe problemy nauczycielom lub dyrektorowi szkoły

 

·      pamiętamy, że szkoła znajduje się na terenie parafii w pobliżu kaplicy, gdzie obecny jest Pan Jezus, dla którego każdy człowiek jest ważny

 

·      uczestniczymy w uroczystościach szkolnych i staramy się angażować w miarę naszych możliwości

 

 

Kary

 

Kary stosuje się za:

 

·      niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli oraz uczniów,

 

·      używanie wulgarnego słownictwa,

 

·      niszczenie mienia szkoły, kradzieże,

 

·      stosowanie przemocy wobec innych,

 

·      nieprzestrzeganie regulaminu szkoły,

 

·      opuszczenie sal lekcyjnych bez zgody nauczyciela.

 

Formy karania:

 

·      upomnienie wychowawcy na forum klasy i odnotowanie tego faktu w dzienniku lub specjalnym zeszycie,

 

·      wezwanie rodziców na rozmowę

 

·      usunięcie ze  szkoły.

 

Nagrody

 

Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

 

·      rzetelną naukę,

 

·      wzorową postawę,

 

·      wybitne osiągnięcia,

 

·      zaangażowanie w organizowanych konkursach, zawodach, uroczystościach.

 

Rodzaje nagród:

 

·      pochwała wychowawcy  na forum klasy,

 

·      wysłanie listu pochwalnego do rodziców,

 

·      dokonanie wpisu na świadectwie w rubryce „szczególne osiągnięcia”,

 

·      świadectwo z wyróżnieniem,

 

·      wzorowa ocena z zachowania,

 

·      nagroda rzeczowa,

 

·      przyznanie tytułu „Super Ucznia”.